Tapiolan Killan tavoitteet 2020-luvulla

Tapiolan Killan lähivuosien tavoitteena on Tapiolan kulttuurihistoriallisten, arkkitehtonisten ja luonnon arvojen turvaaminen, sekä alueen perusarvoihin pohjautuva asukaslähtöinen kaupunkisuunnittelu. Tämä mahdollistaa hyvän elämän kaikille alueen asukkaille kunnioittaen heidän erilaisia tarpeitaan ja käsitystään hyvästä asumisesta.

Toimiva ja Tapiolan alkuperäisarvoja kunnioittava tavoite on tiiviisti rakennettu liike-, palvelu- ja asuinkeskittymä keskellä Tapiolaa, ja sitä ympäröivät arvokkaat niitty- ja metsäalueet. Näiden reunamilla on vanhaa, pieteetillä saneerattua rakennuskantaa edustamassa puutarhakaupungin vehreyttä ja aikansa arkkitehtuuria.

Miten tavoitteisiin päästään?

 • Tapiolan kaavoituksen tulee tapahtua asukaslähtöisesti kokonaisuus huomioon ottaen.
 • Kaupungin tulee asettaa Tapiolan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle tavoitteet ja seurantamekanismit. Tapiolan kaupunkirakennetta tulee kehittää kokonaisuutena, eikä pala kerrallaan. Luontokohteet, avoimet välitilat ja rakennukset sekä tiealueet tulee rytmittää ja sovittaa saumattomasti yhteen.
 • Asukkaiden pitää voida kertoa kantansa uudisrakentamista, tonttien käyttöä tai rakennusten purkamista, viheralueita, liikennettä sekä palveluja koskeviin hankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mielipiteet ja kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin ja kaavaehdotuksiin eivät saa olla ainoita asukasvaikuttamisen muotoja, vaan lisäksi on löydettävä tapa keskustella ennakoivasti hankkeista kaavoittajien, poliitikkojen, kaupungin virkamiesten, museoviranomaisten ja rakennusliikkeiden sekä muiden toimijoiden kesken.
 • Tavoitteena on positiivinen, tasa-arvoinen ja rakentava vuoropuhelu kaikkien eri sidosryhmien tavoitteita kunnioittaen. Kilta toimii yhteistyössä sidosryhmien kanssa alueen kehittämisen ja rakentamisen ennakoinnissa, tavoitteiden määrittelyssä, sekä lausuntojen antamisessa ja järjestää myös kaavakävelyitä päättäjille yhdessä asukkaiden kanssa.
 • Kilta panostaa luonnonläheisen, siistin ja vehreän asuinympäristön ylläpitämiseen sekä kehittämiseen. Kaupungin tiivistyessä jäljellä olevien luontoalueiden merkitys virkistyskohteina kasvaa.
 • Kilta pyrkii löytämään keinoja, joilla asukkaiden paikallistuntemusta ja monipuolista osaamista voidaan entistä paremmin tuoda mukaan Tapiolan kehittämiseen ja ottaa mielellään vastaan kehitysehdotuksia. Killan tavoitteena on olla aktiivinen jäseniinsä päin ja pitää yllä vuoropuhelua sekä järjestää kiinnostavia asukastilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Kilta on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja henkilötasolla.

Tapiolan uimahallin mielenosoitus 2020
Mielenosoitus Tapiolan uimahallin puolesta syyskuussa 2020. Kuva: Jyrki Myllyvirta

Painotamme seuraavia asioita

1. Ympäristön kokonaisvaltainen hoito ja kunnostus

 • Tapiolan uimahallin uudelleenrakentaminen ja modernisointi.
 • Keskusaltaan ja kävelyalueiden kunnostaminen.
 • Tapiontorin uudistus keskieurooppalaistyyliseksi ravintola-, musiikki- ja terassialueeksi.
 • Heikintorin kunnostus ja kiinteistölle sopivan konseptin luominen.
 • Tapiolan vanhan keskustan (Mäntyviita) ilmeen säilyttäminen.
 • Tapionraitin (U-liiketalo, Sampotori) elävöittäminen.
 • Silkkiniityn ja muiden Tapiolan niittyjen viihtyvyyden ja luontoarvojen varmistaminen.
 • Otsolahden vedenlaadun parantamisprojektin aloittaminen yhdistettynä Rantaraitin käyttöön Killan kaupungille toukokuussa 2021 luovuttaman kuntalaisaloitteen mukaisesti.
 • Historiallisten maalinnoitusalueiden siivous ja kunnostus.
 • Lähimetsien ja puistojen suojelu virkistyskäyttöön, puiden jatkuva hoito ja uusien puiden istutuksesta huolehtiminen.
 • Kaupungin panostus Tapiolan yleisten alueiden kunnostukseen ja ympäristönhoitoon.
 • Tapiolan kiinteistönomistajien panostus rakennusten julkisivujen kuntoon ja ympäristön siisteyteen.

Ruusuja Leimuniityllä
Leimuniityn istutuksia. Kuva: Jyrki Myllyvirta (2021)

2. Hallittu uudisrakentaminen

 • Uusien rakennusten sovittaminen ilmeeltään ja massoitukseltaan puutarhakaupungin arkkitehtoniseen ja kulttuurihistorialliseen ilmeeseen.
 • Ekologisuuden huomioonotto rakennusten purkupäätöksissä ja eri aikojen kerroksellisuuden säilyttäminen rakennuskannassa.
 • Uuden teatterirakennuksen sovittaminen Kulttuuriaukion arvokkaaseen ympäristöön. Teatterirakennuksen pitää vahvistaa alueen arvoa arkkitehtoniselta tyyliltään ja sopia toiminnoiltaan sekä ratkaisuiltaan alueella liikkumiseen.
 • Kokoontumis- ja harrastetilojen turvaaminen asukkaiden toimintaan.
 • Elävän ja avaran tapahtumatorin toteuttaminen Tapionaukiolle.
 • Kokonaisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa ja rakentamisessa.
 • Ylirakentamisen ehkäiseminen varmistaen Tapiolan perusarvoihin kuuluvan avaruuden ja väljyyden säilyttäminen.

Etelä-Tapiolan puurakennushanke
Kuva: Jyrki Myllyvirta (2021)

3. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

 • RKY-ajattelun kirkastaminen ja hyötyjen selkeyttäminen asukkaille sekä päättäjille.
 • RKY-ohjeiden aikaansaaminen yhteistyössä kaupungin kanssa ja yhdenvertainen soveltaminen sekä kunnostamiseen että uudisrakentamiseen.
 • Aktiivinen yhteistyö Espoon kaupunginmuseon ja Museoviraston sekä muiden sidosryhmien kanssa.
 • Itärannan suojelukaavan vahvistaminen.
 • Tapiolan alueen suojelu RKY-ajattelun linjauksia noudattaen.
 • Keskustornille suojelukaava.
 • Tapiontorille suojelukaava.
 • Sokos Hotel Tapiola Garden -rakennukselle suojelukaava.
 • Kaupinkallion metsän suojeleminen rakentamiselta.
 • Karhusaaren kehittäminen aktiiviseksi ja arvokkaaksi luonto- ja kulttuurikohteeksi.

Leimuniitty ja Tapiolan keskus
Leimuniitty ja Tapiolan keskusta ilta-auringossa. Kuva: Jyrki Myllyvirta (2021)

4. Otsolahden minigolf-alueesta ja kioskista asukkaiden yhteinen oleskelu- ja kohtaamispaikka

 • Tapiolan Killan suurimpana omana projektina Otsolahden minigolf-alueen uudistaminen ja uuden kioskin rakentaminen.
 • Aktiivinen yhteistyö alueen eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa, jotta projekti saadaan toteutettua. Kioskin tavoitteena on ensisijaisesti palvella minigolfradan käyttäjiä, mutta tilat mahdollistavat myös pienet kokoukset ja tilaisuudet alueen aktiivisille ryhmille sekä toimijoille.
 • Mahdollisimman monen tahon osallistaminen projektiin ja erilaisiin aktiviteetteihin rakennuksen rahoittamiseksi.

Otsolahden venesatama
Otsolahden venesatama-alue. Kuva: Marjo Ruusunen (2021)

Tapiolan kehittämisen teesit

Tapiolan kehittämiselle vuonna 2011 luoduista teeseistä ajankohtaisia ovat edelleen seuraavat:

 • "Tapionraittia kehitetään Tapiolan historiaa symbolisoivana kulttuurisia elämyksiä tuottavana puutarhakaupungin itä-länsisuuntaisena akselina, joka muodostaa keskuksessa pienimuotoisten kaupallisten ja muiden palvelujen vyöhykkeen liikekeskuksen ja Kulttuuriaukion ympäristön väliin."
 • "Otsolahden rantaan suunnitellaan kahvila/ravintola ja rantavyöhyke kehitetään viihtyisäksi oleskelu- ja kulkualueeksi osaksi Espoon rantaraittia. Otsolahtea ruopataan ja venesatamajärjestelyt uusitaan."


Yhteenvetona Tapiolan Kilta korostaa Tapiolan arvokkaan asuinympäristön, arkkitehtuurisuunnittelun ja kulttuurihistoriallisten ominaispiirteiden ja kaupunkikuvan säilyttämistä alueen kehittämisessä.

Toimintamme perustana on tulevaisuuden Tapiola vehreänä, väljänä ja asukaslähtöisesti kehittyvänä asuinalueena, missä ihmisten tarpeet menevät Heikki von Hertzenin periaatteiden mukaisesti jatkossakin edelle muista suunnittelutavoitteista.

Tilaa uutiskirje

Tapiolan Killan postituslistan jäsenenä saat automaattisesti sähköpostiisi tiedot uusista Tapiolassa vireillä olevista kehityshankkeista, sekä Killan toiminnasta.

Liity postituslistallemme täältä!


Tapiolan keskuksen palvelut

Katso Tapiolan liikekeskustan tärkeimmät palvelut kartalta (www.tapiolankeskus.fi)Twitter